ប្រភេទ: វិទ្យាសាស្រ្ត

សាក្សីម៉ុងហ្គោលី បង្ហាញព្រឹត្តិការណ៍ Aurora ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងពណ៌លាំក្រហមប្លែកៗនៅលើមេឃ

In an extraordinary occurrence, Mongolia recently experienced a remarkable celestial event that transformed its skies into a breathtaking deep red hue. This rare phenomenon was the result of a significant…

ការរកឃើញនៃកាឡាក់ស៊ីដែលបិទបាំងដោយធូលីខ្សោយ បង្ហាញពីចំនួនប្រជាជនដែលលាក់ខ្លួន

In a groundbreaking discovery, researchers have identified a previously unseen population of faint galaxies using the James Webb Space Telescope. The object, initially observed as a glowing blob through ground-based…

Is CS more difficult than IT?

Summary: The debate surrounding the difficulty of Computer Science (CS) versus Information Technology (IT) has been a topic of discussion among tech enthusiasts and professionals alike. While both fields are…

Which is better after BSC computer science?

Summary: After completing a Bachelor of Science in Computer Science (BSC), many students wonder about the best career path to pursue. This article aims to provide insights and guidance on…